Bolshevist Bolshevism Bolshevik Boloney Bolo Knife Bolo Bollocks Up Bollocks Bolshevistic Bolshie Bolshy Bolster Bolster Up Bolt Bolt Cutter Bolt Down Bolt Of Lightning Bolt Out Bomb Bomb Shelter

Bolshevistic Meaning in Urdu

Bolshevistic Synonyms

Close to Bolshevistic

Bolshevistic in Detail

1. روسی انقلابی Rusi Inqlabi : Bolshevik, Bolshevist, Bolshevistic : (adjective) of or relating to Bolshevism.


Useful Words


Bolshevism - Collectivism - Sovietism : اشتراکیت کا روسی نظام Ishtrakiyat Ka Rusi Nizam : Soviet communism.

BolshevisticDetailQuiz