Angrez Shahi Kh...German Shahi Gh...Ek Maroof Germa...Angrez Shahi Gh...Shahi Khandan K...Ahal KalisaEk He Maslak Ko...Maktab E FikrCheeni Shahi Kh...Tarkish Shahi K...Taduri SaltanatBartanvi Shahi ...Chain Ka Ek Sha...QaumRaay Dhandgan K...EwaanKisi Hukumat Ka...Ewaan NumaendaganNuabadiyati Vir...Dar Al Uloom

چینی شاہی خاندان : Cheeni Shahi Khandan Meaning in English

Related to Cheeni Shahi Khandan

Close to Cheeni Shahi Khandan

Advertisement

Cheeni Shahi Khandan in Detail

1. Ming Ming Dynasty : چینی شاہی خاندان Cheeni Shahi Khandan : (noun) the imperial dynasty of China from 1368 to 1644.

Related : Dynasty

English Learning Video

Useful Words


Cheeni Kay Bartan Khandan E Shahi Chain Taiwan Shandar : Imperial : belonging to or befitting a supreme ruler. "Golden age of imperial splendor"

Shahi Shahi : Imperial : relating to or associated with an empire. "Imperial colony"

Cheeni Shahi KhandanDetailQuiz
تڑپنے