French Numa DarhiKashkashi DarhiBakra DarhiKachi DarhiKan Kay Paas Ug...Neeche Ki Taraf...MoonchNojawan Larky K...Ek Qisim Ki Cho...Zair E Naaf BaalPabriJo Zakham Kay B...Ek Chota NoodGushtLahamHaddiTahknay Ki HaddiTakhna Ki HaddiKalai Ki Koi HaddiKalai Ki Haddi

ایک قسم کی چھوٹی ڈاڑھی : Ek Qisim Ki Choti Darhi Meaning in English

Ek Qisim Ki Choti Darhi Synonyms

Close to Ek Qisim Ki Choti Darhi

English Learning Video

Ek Qisim Ki Choti Darhi in Detail

1. Vandyke Vandyke Beard : فرنچ نما ڈاڑھی French Numa Darhi ایک قسم کی چھوٹی ڈاڑھی Ek Qisim Ki Choti Darhi : (noun) a short pointed beard (named after the artist Anthony Vandyke).

Related : Whiskers


Useful Words


Short Circuit Darhi : Beard : the hair growing on the lower part of a man`s face. "I have sported a beard"

French Numa Darhi : Vandyke : a short pointed beard (named after the artist Anthony Vandyke).

Ek Qisim Ki Cho... Kisi Fun Men Mahir Kisi Ko Raqam W... Sakht : Short : marked by rude or peremptory shortness. "Try to cultivate a less brusque manner"

Akhar : Short : marked by rude or peremptory shortness. "Try to cultivate a less brusque manner"

Ek Qisim Ki Choti DarhiDetailQuiz
بَدبُو