Jawab Men DenaKamiyabi Or Phu...Jawaban BolnaTaqrir KarnaGustakhi Se BolnaJanchna Zubaani...Kisi Muamala Pa...Tabadil E Kheya...Jawab DenaHarami Qarar DenaAitraaf KarnaZid KarnaQaim RehnaAitraaf E Jurm ...Iqbal Jurm KarnaPrhanaDankay Ki Choot...Qarar DenaWali BananaHaq Ki Tarded K...
           

Jawab Dena : جواب دینا

1. Answer, Reply, Respond : جواب دینا : (verb) react verbally.

3. Answer, Reply, Respond : جواب دینا : (verb) react verbally.

5. Answer : جواب دینا : (verb) give the correct answer or solution to.


Rad E Amal Zahi..., Rad E Amal Dena : React : show a response or a reaction to something.

Translate
عبرت