Ghar Men Rehnay...Ghar PashGhar Men Rehnay...SipaheShah SawarShahsawarBadshah Ka WafadarSha ParsatKhushi Mananay ...Mashor ShakhsKunwaraViolin Bajane WalaMuhtasbNuktha ChainSo Bars Ka ShakhsAitadal PasandMutawatar Cigar...KhadmhaJihaad Karnay WalaMujahid
           

Khushi Mananay Wala : خوشی منانے والا

1. Celebrant, Celebrater, Celebrator : خوشی منانے والا : (noun) a person who is celebrating.


Translate
قربان جاوں تمہاری سادگی پر