Hifzoan E Sehat...Rehamdili SeMehman Nawazi SeUmudi Halat MenQabil E Shinaak...Bamuhawra Tor ParNawaqfiyat SeLailmi SeMutalia PazeeranaHarami Tor ParGhair Shadi Shu...Ghair Mantaqi T...Ghair MaqoolanaShohrat SeBe Eyab Tor Par

قابلِ شناخت طور پر : Qabil E Shinaakht Tor Par Meaning in English

Close to Qabil E Shinaakht Tor Par

Qabil E Shinaakht Tor Par in Detail


Useful Words


Dhang : Manner : a way of acting or behaving. "They don`t have manners to speak ?"

Qabil E Shinaakht Tor ParDetailQuiz
چھینک