TayariHasil Honay Ka ...Zamima KariBarhaoPehlaoIntehai HadKat Chanat Ka AmalZyada PhelaoZakerah Kar NaJama KarnaElhaqBurguzidiSar BulandiSarfaraziShiddatSakhtiTutnaTut PhoutTor PhorePhatnay Ki Awaz

ذخیرہ کر نا : Zakerah Kar Na Meaning in English

Advertisement

Zakerah Kar Na Synonyms

Close to Zakerah Kar Na

Zakerah Kar Na in Detail

1) Repositing : ذخیرہ کر نا Zakerah Kar Na : (noun) depositing in a warehouse.

English Synonym(s) : Reposition Storage Warehousing

Urdu Synonym(s) : جمع کرنا Jama Karna

Advertisement

Useful Words


Zakerah Kar NaDetailQuiz
وہ خوشی سے رو پڑی