Chup Kar SunnaSuniaySun Kar SamajhnaKhufiya Tor Par...Dheemi Motor Wa...Ghorgurana Ki AwazGounj JanaThatharnaBhara Kar NaChup HonaKhamosh HonaBuland Awaz HonaKhamosh Kar DenaMasala LaganaMasala DaalnaBezaar KarnaMatli C Kayfiya...Meetha KarnaShakar BananaSukrana

بہرا کر نا : Bhara Kar Na Meaning in English

Bhara Kar Na in Sentence

A deafening noise.

Related to Bhara Kar Na

Close to Bhara Kar Na

Advertisement

Bhara Kar Na in Detail

1. Deaf Deafen : بہرا کر نا Bhara Kar Na : (verb) make or render deaf.

English Learning Video

Useful Words


Bhara : Deaf : people who have severe hearing impairments. "Many of the deaf use sign language"

Sunny Se Mehroom Banana Peshab Karna Pakhana Karna Dhalna Qanoon Aaed Karna Akhz Karna Amada Karna : Make : cause to do; cause to act in a specified manner. "The ads induced me to buy a VCR"

Bhara Kar NaDetailQuiz
بے فکرے