Chupaay Ki KhalJanwar Ki Baal ...Bheer Ki Khal J...Suwar Ki KhalAala Darjy Ka C...Naram DastanaNaram ChamraGhoray Ki Khal ...Daryai Bachray ...Mukhtalif Qisim...Shoray Ka TezabKhushbudar Hedr...Safed Rang Ka Z...HingHaltiyatRakhRas Nikalnay Ka...Ganne Ka Phoonk...Kelay Ka TeelShahi Moom

دَریائی بَچھڑے کی کھال : Daryai Bachray Ki Khal Meaning in English

Related to Daryai Bachray Ki Khal

Close to Daryai Bachray Ki Khal

Advertisement

Daryai Bachray Ki Khal in Detail

1. Seal Sealskin : دریائی بچھڑے کی کھال Daryai Bachray Ki Khal : (noun) the pelt or fur (especially the underfur) of a seal.

Related : Pelt

English Learning Video

Useful Words


Khal Penguin : Seal : any of numerous marine mammals that come on shore to breed; chiefly of cold regions.

Sil Muhar Sil Muhar Janwar Ki Baal ... : Pelt : the dressed hairy coat of a mammal. "Who you gave the fur to?"

Janwar Ki Baal ... : Fur : the dressed hairy coat of a mammal. "Who you gave the fur to?"

Pasham : Pelt : the dressed hairy coat of a mammal. "Who you gave the fur to?"

Daryai Bachray Ki KhalDetailQuiz
چِھچھورے